Az interneten is lehet tanulni
Rólunk Szolgáltatásaink Egyéb Információ
  
     
Milyenek a tanárok?

 

 

szigorú tanári tekintet senkit ne riasszon el...

 

A nyelviskolák nagy felelőssége a tanárok kiválasztása. Ahogyan színházban a darab sikere főleg a színészen, a nyelviskolában a képzés sikere a tanáron múlik.
 
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a Dover Nyelvi Centrum milyen alapkövetelmények szerint választja ki tanárait, és a Dover tanárok milyen kritériumoknak felelnek meg. Ez a rész fontos bepillantást enged a Dover Nyelvi Centrum nyelvtanítási rendszerébe. Amennyiben Ön, mint hallgató azt tapasztalja, hogy az itt leírtak közül az Ön számára valami lényegbevágóan fontos nem valósul meg tanulmányai során, kérjük, írja meg véleményét, kifogását, és küldje el vezető tanáraink, Magyari Katalin vagy Mód Ildikó részére email-ben.
 
Részletek a DOVER  NYELVI  CENTRUM ALAPVETŐ  MÓDSZERTANI  KÍVÁNALMAK fejezeteiből.

A tanárokkal szemben támasztott követelmények, melyek közel egyenlő súllyal esnek latba:
1. módszertani szaktudás
2. empátia, humánum, humor
3. nyelvtudás
4. pontosság
A követelmények kialakításánál figyelembe vettük a tanárok és a hallgatók jogosnak vélt  észrevételeit, elvárásait, és a tanár javát szolgáló szempontokat is. A tanárok természetesen tudatában vannak annak, hogy a hallgatók a befizetett tandíjért lelkiismeretes, magas színvonalú, élményszerű szolgáltatást várnak.


KÉSÉS:
A tanár az óráról sosem késik. Az órák kezdésének időpontjában az óra valóban elkezdődik.  A tanár a kiírt időpont előtt 2-3 perccel teljes készenlétben áll. A fénymásolást, magnó, laptop stb. beállítást, anyagszortírozást stb., az óra kezdete előtt intézi. Az órát akkor is elkezdi, ha csak egy hallgató van jelen. Nagyon jó alkalom az egyéni foglalkozásra, számonkérésre, beszéd-gyakoroltatásra.
Mivel felnőttek oktatásáról, és önfizetős oktatási rendszerről van szó, a hallgatók késése vagy hiányzása nem szankcionálható. Meggyőződésünk, hogy a késést és a hiányzást a tanár helyzetmegoldó készsége nagyban befolyásolja. A tanári munka minősége sok esetben erősen szerepet játszik abban, ha a hallgatók késnek az óráról, vagy sokat hiányoznak. Lényeges, hogy egy tanár, és ezáltal az órák látogatása, mennyire válik fontossá a hallgató számára. Az igazán tehetséges tanár rendelkezik a fortélyos rugalmasság olyan alkalmazkodó képességével, amely következetes munkával elnyerheti a “nehéz” emberek, vagy nehéz csoportok elismerését is.

ÓRALEMONDÁS:
Foglalkozást lemondani, a kijelölt időponttól és helytől eltérően megtartani csak a tanulmányi vezetőtől kapott írásbeli engedéllyel, kivételes esetben lehet. A tanár feladata, hogy az erre vonatkozó írásbeli engedély esetén is értesítse a csoport minden hallgatóját, azokat is, akik hiányoznak, amikor a tanár a csoporttal közli az óraváltozást. A tanár feladata minden hallgatóval megállapodni a pótlás módját illetően. 
Ha a tanár valamilyen kivételes ok miatt nem tudja megtartani az órát, a tanár, illetve a nyelviskola megfelelő színvonalú helyettesítésről gondoskodik.


TANFOLYAMTERV:
A tananyagot bizonyos nem várt, előre nem látott események befolyásolhatják, de a tanfolyam felmért és tervezett lényegi vonalát a tanárok kötelezően betartják.
A tanfolyamterv az alábbiakat tartalmazza:
1. a csoport számát, a beadás dátumát, a tanár nevét.
2. a korábban tanultak gyakorlási és számonkérési módját. (Teszt terv)
3. a tananyag címét, témáját azzal a dátummal együtt, amikor az anyagot tanítani kívánjuk.
4. a tananyag kínálta fő témapontokat (nyelvtan, kifejezések listáját, a gyakorolni kívánt intonációs és beszédritmus gyakorlatok anyagát).
5. a hallgatók által tartandó prezentációk címét, dátumát, a beszámolóra kijelölt hallgató nevével együtt.
6. a házi feladat címét…
 

ALAPVETŐ  MÓDSZERTANI  KÍVÁNALMAK A DOVER NYELVI CENTRUMBAN


TANÍTÁSI STÍLUS:
A nagy kollégiumok Comenius-féle és az  Apáczai Csere János-féle  hagyományát követve, a humanizmus párosul a következetesen számonkérő,  poroszos stílussal.Az angolszász, a magyar és a poroszos oktatási szellem ötvöződik, és mindegyiket a megfelelő időben és mértékben alkalmazzuk. 
A tanári szakmai képesség összetevői:
a./  az emberekkel való bánásmód
b./ a tanár nyelvi ismerete
c./ módszertan
d./ lelkiismeretesség  

A hallgatónak feltétlenül éreznie és tudnia kell, hogy a tanárnak fontos a hallgató nyelvtudásának fejlődése, és hogy ezt a fejlődést a tanár a hallgató számára legmegfelelőbb módon érje el.
A tanárnak tudnia kell, kit, hogyan, mikor, miért lehet megdorgálni, kit nem szabad soha megdorgálni, kit mikor szólítson fel, hogyan szereljen le egy folyton beszélni akaró hallgatót, és hogyan szólaltasson meg egy beszélni soha nem akaró hallgatót. Csak a legritkább esetben lehet önkéntes válaszra várni.
 
A tanár mindig ügyel arra, hogy ne beszéljen túl sokat az órán, vagyis hogy az órákon ne szerepeljen többet, mint a diák.  A tanár szerepe a  vezénylés, a szerepeltetés,  a beszéltetés.
Olyan hallgatóknak, akik félnek beszélni, vagy nagyon szeretnek beszélni, de nagyon hibásan beszélnek, változó hosszúságú szóról szóra megtanulandó anyagot adunk fel, és felmondatjuk velük az órán. Minden olyan kulturált módszertani fogást szívesen alkalmazunk, ami a tanulás intenzitását szolgálja.


ANYAGVÁLASZTÁS:
A módszert és az anyagot a csoport igényének megfelelően (beszédcentrikus, írásbelire készülő, business, stb.) súlyozzuk.
Az anyag megválasztásánál nagyon körültekintőek vagyunk.  Vigyázunk arra, hogy ne válasszunk ízlést és meggyőződést sértő tananyagot.  Az anyag illeszkedik a tudásszinthez, a nyelvtanfolyam tematikai programjához, és a DOVER stílushoz.  Az angol tananyagot illetően a tanárok feltétlenül konzultáljanak Magyari Katival, Mód Ildikóval, Dohár Péterrel vagy Verasztó Lajossal.

BESZÁMOLÓ (PREZENTÁCIÓ):

A nyelvtudás életbeli céljainak egyre fontosabbá váló része a mások előtt tartott, vitaszerűen megrendezett vagy összefüggően előadandó ismertetés. Azok a tanárok, akik nem rendelkeznek megfelelő óravezetési tapasztalattal vagy készséggel, félnek, hogy a többi hallgató unatkozik, amíg egy hallgató beszámolót tart. Ezt úgy küszöböljük ki, hogy a tanár eleve megmondja a hallgatónak, hogy érdekesnek kell lennie, ugyanúgy, mint ahogy az életben is érdekesnek kell lennünk, ha ilyen helyzetbe kerülünk, vagy érdemben kívánunk megszólalni. Amellett ha a tanár ügyesen vezényli a beszámolót, pl. megfelelő pontokon érdeklődést felkeltő kérdéseket tesz fel, vagy más hallgatót kiegészítésre ösztönöz a témával kapcsolatban, az unatkozási tényező eltűnik, vagy elviselhetővé csökken.
 
Alapfokú vizsgára készülő szinttől kezdve egy 60 órás tanfolyam ideje alatt  a hallgatók mindegyike legalább kétszer, lehetőleg szabadon választott anyagból 3-8 perces beszámolót készít. Az első beszámoló anyagát már a legelső órákon kiadjuk a hallgatóknak, és pontosan leírjuk a dátumot, ki mikor fogja a beszámolót tartani. Az anyag lehet egy dal, egy kedvenc téma, film, könyv, bármi, amivel a hallgatót rá lehet venni, hogy beszéljen. A beszámoló megírásához ötleteket adunk a hallgatónak.  A hallgató otthon megírja, a tanár beszedi és órán kívül kijavítja a megírt anyagot, majd visszaadja a hallgatónak, akinek "fellépési szinten" kell betanulnia a javított anyagot.
 
PAIR WORK (PÁRMUNKA):
A jól felépített, jól begyakorolt és jól előadott pármunka a nyelvtanulás leghasznosabb része lehet. Erősen fejleszti a kommunikációs készséget, tudatosítja a szavak, szerkezetek helyes alkalmazását, fejleszti az előadói koncentráltságot. Ez időigényes, aprólékos színházi eszközöket igénylő módszer. Tanáraink a módszer alkalmazási technikáját alaposan tanulmányozzák, megfelelően elsajátítják, és ennek alkalmazása prioritást élvez, mivel  a komplex nyelvi teljesítményt a legkoncentráltabban  jeleníti meg. 


A pármunka felépítése: 
a./ Irányító kifejezéseket, szókészlet gerincet adunk és megjelölünk egy vagy két gyakorlandó nyelvtani szerkezetet.
b./ megfelelő hosszúságú időt adunk a felkészülésre, próbálásra.
c./ A hallgatók előadják a párbeszédet.
d./ Az első előadás után, ha javítás szükséges, kijavítjuk és elismételtetjük a hibás nyelvtani szerkezetet, szóhasználatot, intonációt és beszédritmust.
e./ Mielőtt elismételtetjük az előadást, összegeztetjük a szereplőkkel, mire kell vigyázniuk az előadás során.
f./ Elismételtetjük az előadást.  Amíg egy pár beszél, a többi pár készülhet az előadásra, de minden pár annyiszor adja elő a feladatot, ahányszor a jó előadáshoz szükséges. 

HÁZI FELADAT:
Rendszeresen adunk írásbeli házi feladatot. A hallgatók a házi feladatot külön papírlapon írják meg, a tanár beszedi, és órán kívül kijavítja. Az órán felhívjuk a figyelmet a javított házi feladat jellemző hibáira vagy erényeire.   

 
TESZTELÉS:
Havonta legalább egyszer dolgozatot iratunk, a dolgozatot beszedjük és százalékosan kiértékeljük. A teszt anyaga világosan, következetesen komplex, és visszautal a régebbi tudásanyagra. Nem szódolgozatot, hanem „mondatdolgozatot”, vagy fogalmazási dolgozatot iratunk. Vigyázunk arra, hogy ne csak válaszokat kelljen adni a tesztben, hanem a hallgatóknak kérdezési feladatokat is kelljen végezniük. Fontos, hogy a tesztelésnek verbális, hangos része is van.  

     
EGY CSOPORT TÖBB TANÁR: 
Ha egy csoportot két tanár tanít, a tanárok összehangolják a tananyagot és programjukat.
A tanfolyami naplóból is követhető, hogy melyik tanár meddig jutott el a tervezett tananyagban. A tanfolyamtervet a megosztott csoportok tanárai egymás rendelkezésére bocsátják.
Az idegen ajkú tanár végzi pl. a már lefordított anyag gyakorlását, a témafeldolgozást, képelemzést, szerepjátszást, esszéírást.
A magyar anyanyelvű tanár elsősorban a nyelvtani anyag gyakorlásával, a magyarra való fordítással, az új anyag elemzésével foglalkozik. Rámutat a tananyag azon pontjaira, amelyek a magyar hallgatóknak nehézséget okozhatnak, de pl. egy angol anyanyelvű elsiklik felettük. 


ÉRTÉKELŐ  LAP:
A tanfolyam végén minden hallgatóról értékelő lapot készítünk. A kihelyezett tanfolyamok esetében minden hallgatónak külön lapja van. A benti tanfolyamok hallgatóinak munkáját csoportonként egy lapon értékeljük.   
 

 

 

Dover Nyelvi Centrum | 1052 Budapest, Belváros, Bécsi utca 3. | 06 1 267 2626, 06 1 267 0606 | dover@dover.hu
További helyszínek: 1075 Budapest Király u. 9. | 1215 Budapest Csepel, Árpád u. 1. (Csepeli Munkásotthon)
Munkaügyi Központ Regisztrációs szám: 01-0268-04         Felnőttképzési engedély száma: E-000357/2014
sitemap | website by expattech